O nama

 

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

Privredna komora Republike Srpske zajedno sa područnim privrednim komorama Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje čini jedinstven komorski sistem Republike Srpske.

Privredna komora je nevladina, samostalna, stručno-poslovna organizacija, nezavisna i neprofitna javnopravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Republike Srpske. Kao slobodna, stručna i nezavisna asocijacija, Komora Srpske doprinosi jačanju poslovne etike, vrši javna ovlašćenja i obezbeđuje usluge za svoje članove.

Članovi Komore su privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu delatnost u Republici Srpskoj, a članovi, ukoliko pokažu interes za članstvo u Komori, mogu biti i poslovna i stručna udruženja, interesne asocijacije, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici, zemljoradničke zadruge i drugi subjekti koji obavljaju delatnost od značaja za privredu.

Aktivnosti Privredne komore Republike Srpske su, prije svega, usmjerene na zastupanje interesa članica i privrede u cjelini pred organima zakonodavne i izvršne vlasti, povezivanje privrednika u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i unapređenje ekonomskih odnosa privrede RS sa privredama drugih zemalja, te obezbjeđivanje neophodnih informacija i savetodavnih usluga za članice Komore.
Komora svoje aktivnosti posebno usmerava na praćenje novih poslovnih i privrednih trendova sa ciljem blagovremene pripreme svojih članica za promene koje su rezultat razvoja i primene novih tehnologija, digitalizacije i primene inovacija, kao i obezbeđivanja neophodnog stručnog kadra za potrebe privrede.

Komora se kontinuirano zalaže za realizaciju reformskih procesa koji će doprineti boljim uslovima poslovanja i u čijem fokusu će biti razvoj ekonomije, svih grana i sektora privrede, podizanje nivoa konkurentnosti i afirmacija Srpske kao povoljne poslovne destinacije.

Sredstva za rad Komore obrazuju se iz članarine, koju obavezno plaćaju članovi Komore, prihoda od naknada za obavljanje poslovnih usluga i drugih izvora. Članarina, koju plaćaju članovi Komore, obračunava se na osnovu njihove ekonomske snage. Odluku o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate, a na osnovu prethodno utvrđenih kriterija, donosi Skupština Komore.

Poslovima Komore upravljaju njeni članovi koji ostvaruju interese neposrednim učešćem svojih predstavnika u radu organa i tela Komore i u drugim oblicima organizovanja i rada u Komori, a oblici organizovanja se zasnivaju na granskom povezivanju (preko udruženja) i teritorijalnom (preko područnih privrednih komora).

Granska udruženja su osnovni oblik organizovanja i rada u Komori, odnosno oblik organizovanja granski i funkcionalno povezanih članova Komore, radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine oblasti privrede, a u PKRS deluje 16 udruženja koja su obrazovana prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju.

Takođe, u Privrednoj komori Republike Srpske deluju i centri, i to:

  • za upravljanje projektima i analize (praćenje i priprema informacija o privrednim kretanjima, izradu analiza u vezi sa mogućnostima povećanja konkurentske sposobnosti privrednih društava, priprema projektnih aplikacija i realizacija projekata, edukacije i sl.),
  • za internacionalizaciju poslovanja (organizovanje sajmova, privrednih misija, poslovnih sastanaka, izložbi i drugih promotivnih aktivnosti; promocija – afirmacija domaće proizvodnje i usluga, podsticanje i sprovođenje organizovanog nastupa članova Komore na stranim tržištima, uspostavljanje i razvoj ekonomskih odnosa sa inostranstvom i saradnje sa međunarodnim ekonomskim organizacijama i sl.) i
  • za informacione tehnologije.

Prateći potrebe privrede, poslednjih godina, u Komori su, pored navedenih, obrazovana i dva dodatna centra:

  • za dualno obrazovanje i obrazovne politike i
  • za digitalnu transformaciju.

U skladu sa odredbama Zakona o obrazovanju odraslih i Zakona o sistemu javnih službi, Privredna komora Republike Srpske je osnovala i Ustanovu za obrazovanje odraslih „Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske“ (organizator obrazovanja), a pri Privrednoj komori Republike Srpske, kao nezavisni organi, organizovani su i Sud časti, Arbitraža i Spoljnotrgovinska arbitraža, čija se nadležnost, sastav i organizacija, te način izbora i razrešavanja članova uređuje opštim aktom koji donosi Skupština Komore. Dodatno, Zakonom o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju ustanovljen je efikasan institucionalni mehanizam za privredna društva i preduzetnike koji su se našli u finansijskim poteškoćama pomoću kojeg mogu da redefinišu dužničke odnose sa povjeriocima, prvenstveno bankama, ali i drugim povjeriocima kao što su dobavljači roba i usluga. Zakon definiše ulogu posrednika u pokušaju sporazumnog rješenja finansijskih poteškoća između poslovnih subjekata, a Privredna komora Republike Srpske je institucija ovlaštena za provođenje postupka i obuku posrednika.

U cilju kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba članica i unapređenja poslovanja Komore, u jedinstvenom komorskom sistemu uveden je i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Danas Privredna komora Republike Srpske predstavlja značajnu i prepoznatljivu instituciju, koja  služi kao servis privrede i zastupnik je interesa privrede pred organima vlasti, ne gubeći tendenciju daljeg unapređenja i modernizovanja, te afirmacije svoje uloge kao glasa privrede i institucije koja se zalaže za kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, promociju domaćih privrednih kapaciteta i približavanja standardima evropskog i svjetskog tržišta.

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BIJELjINAPodručna privredna komora Bijeljina osnovana je 15.avgusta 1992. godine kao stručno-poslovna organizacija privrednih subjekata. Kao dio jedinstvenog komorskog sistema Republike Srpske djeluje na području sjeveroistočnog dijela Republike Srpske i Bosne i Hercegovine predstavljajući raskršće puteva prema Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj koji su omeđeni rijekama Drinom i Savom.Kroz vrijeme Komora je pružala kontinuiranu prisutnost i podršku privrednom sektoru igrajući važnu ulogu u ostvarivanju ekonomskog razvoja i zastupanju privrede pred organima vlasti, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, donošenju mjera i mehanizama privrednog sistema, ekonomske politike i razvojnih politika.Ukupna površina regije na kojoj djeluje PPK Bijeljina iznosi 3.468 kvadratnih kilometara, broji oko 260.000 stanovnika obuhvata dva grada Bijeljinu i Zvornik i 10 opština: Bratunac, Vlasenica, Lopare,Milići, Osmaci, Pelagićevo, Donji Žabar, Srebrenica, Ugljevik i Šekovići.

Područna privredna komora Bijeljina svojim članicama pruža podršku kako bi prevazišli izazove i ostvarili puni potencijal u poslovanju organizacijom stručnih obuka, seminara, konferencija, javnih rasprava, savjetovanja, poslovnog obrazovanja pružanju informacija  o tržištu i poslovnim mogućnostima.
Takođe, Komora aktivno radi na povezivanju privrednika, promociji proizvoda i poslovnih potencijala regije, predstavljanjem na međunarodnim sajmovima, privrednim misijama i drugim manifestacijama.

Tokom pune tri decenije svog postojanja, PPK Bijeljina kao institucionalna podrška privredi, gradila je intenzivnu i plodnu saradnju sa domaćim privrednicima, gradovima i opštinama, Vladom Republike Srpske, Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine kao i sa drugim regionalnim Privrednim komorama, institucijama i privrednim društvima iz zemlje i svijeta, sve u cilju razvoja  i poboljšanja uslova poslovanja. 

Kroz godine svog rada, Komora je evoluirala i prilagađala se potrebama članica od osnivanja do danas predstavljajući ključnu instituciju koja ima osnovnu ulogu u podršci i razvoju poslovnog okruženja, zastupajući interese svojih članova i podstičući razvojne procese na svom prostoru djelovanja, vodeći računa o ukupnom razvoju, usklađenim ciljevima i jedinstvenim interesima privrede Republike Srpske.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder