Usluge

 

Djelatnost Komore je:

a) zastupanje interesa članova Komore pred organima zakonodavne i izvršne vlasti prilikom oblikovanja privrednog sistema, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, mjera i mehanizama privrednog sistema i mjera ekonomske politike, te davanje primjedbi i prijed- loga organima državne uprave prilikom donošenja propisa od interesa za privredu,
b) uspostavljanje interesa članova Komore,
v) razmena iskustava među članovima Komore i pro- gramsko usmeravanje i koordinacija aktivnosti privrednih subjekata u Republici Srpskoj,
g) poslovno savetovanje - pružanje pomoći prilikom osnivanja novih i transformacije postojećih privred- nih društava,
d) prezentacija privrede i promocija robe i usluga u zemlji i inostranstvu, organizovanje nastupa na sajmo- vima, organizovanje prezentacija i promocija, izdavanje promotivnih publikacija i kataloga, prezentovanje privrede posredstvom interneta, glasila Komore i drugih promotivnih aktivnosti,
đ) unapređivanje preduzetništva i menadžmenta, praćenje i prenošenje međunarodnih iskustava u tim oblastima, a naročito menadžmenta u oblasti sistema kvaliteta,
e) analiza tržišnih mogućnosti i uslova privrednog razvoja, poslovno povezivanje i informisanje,
ž) podsticanje istraživanja u oblasti naučnotehno- loškog razvoja, uspostavljanje jedinstvenog informacio- nog sistema Komore i usmeravanje i vođenje Privrednog registra Republike Srpske,
z) povećanje konkurentnosti privrede stalnim pro- cesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije,
i) vršenje javnih ovlašćenja koja su povjerena Komori ovim zakonom i drugim zakonima i propisima,
j) izdavanje odgovarajućih potvrda o bonitetu,
k) preuzimanje mjera za podsticanje i razvoj dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, l) obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i aktima, te Statutom Komore.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder