Članstvo u komori

 

Privredna komora Republike Srpske osnovana je zakonom i predstavlja nevladinu, samostalnu, stručno-poslovnu organizaciju, nezavisnu i neprofitnu javno-pravnu asocijaciju privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Republike Srpske.

Članovi Privredne komore Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o privrednoj komori, su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost na teritoriji Republike Srpske. 
Članovi mogu biti i poslovna i stručna udruženja, interesne asocijacije, naučno – istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetinici, zemljoradničke zadruge i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu, ako pokažu interes za članstvo u Komori.

Privredna komora kao javnopravna institucija, nadležna je za vršenje javnih ovlaštenja, povjerenih od države i obavljanje poslova od opšteg interesa i kao takva ne predstavlja udruženje koje nastaje i prestaje slobodnom voljom građana.

Zastupajući interesa privrede, Komora je obavezana na vršenje upravnih i drugih nadležnosti, zbog čega je, rukovodeći se razlozima cjelishodnosti, određen i njen izvor finansiranja, kao i uslovi organizovanja
 
Članarina koju plaćaju članovi Komore obračunava se na osnovu ekonomske snage određenog člana Komore. Odluku o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate donosi Skupština Komore, s tim da članarina za tekuću godinu ne može biti veća od 0,05% ukupnog prihoda koji je član Komore ostvario u prethodnoj godini.

Poslovima Komore upravljaju privredna društva kao njeni članovi, preko svojih predstavnika, na principu demokratskog odlučivanja i uzajamne odgovornosti.
U cilju kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba članica i unapređenja poslovanja Komore, u jedinstvenom komorskom sistemu uveden je i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede