Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредним произвођачима и прерађивачима за набавку механизације, опреме и алата


Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи и прерађивачи могу да се пријаве на Јавни позив БТП-23 путем електронског система Фондације за подношење и обраду пријава, те реализацију пројеката (ПОС систем) на адреси pos.forsrpska.org  од 14. августа 2023. у 00.00.00 до 14. октобра 2023. године у 23.59.59.

15.08.2023.

Фондација за одрживи развој „Progressus“ додјељује бесповратна средства пољопривредним произвођачима и прерађивачима за набавку механизације, опреме и алата мађарске производње.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи и прерађивачи могу да се пријаве на Јавни позив БТП-23 путем електронског система Фондације за подношење и обраду пријава, те реализацију пројеката (ПОС систем) на адреси pos.forsrpska.org  од 14. августа 2023. у 00.00.00 до 14. октобра 2023. године у 23.59.59.

Предмет јавног позива

Фондација за одрживи развој Републике Српске „Прогрессус” додјељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се баве пољопривредном производњом и/или прерадом пољопривредних производа за набавку нове механизације, опреме и алата производених у Мађарској.

Циљ јавног позива

Циљ Фондације за одрживи развој Републике Српске „Progressus“ (у даљем тексту: Фондација) и Владе Мађарске је јачање привредних односа између Републике Српске и Мађарске кроз повећање ефикасности и конкурентности пољопривредних произвођача и прерађивача, развој технологије производње, унапређење кориштења капацитета и управљања ресурсима, побољшање услова одрживости и пословања.

ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ
Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из бесповратних средстава и сопственог учешћа.


Бесповратна средства – највише 70% Укупних прихватљивих трошкова набавке.
Средства обезбјеђује Фондација.
Минимални износ подршке по Кориснику је 2.500 евра.
Максимални износ подршке по Кориснику је 25.000 евра.

Сопствено учешће – најмање 30% Укупних прихватљивих трошкова набавке.
Средства обезбјеђује Корисник.
Сопствено учешће може се у потпуности или ђелимично обезбиједити и из кредита, при чему кредит мора бити одобрен по основу или за намјену сопственог учешћа у Јавном позиву.
Државна помоћ, помоћ републичких органа и организација јавне управе, јединица локалне управе и самоуправе, помоћ обезбјеђена из других међународних грантова или сличних извора НИЈЕ ПРИХВАТЉИВ облик сопственог учешћа.

ОБАВЕЗНИ ДОКУМЕНТИ
у случају правних лица и самосталних предузетника:
1. важеће рјешење о регистрацији код надлежног суда/јединице локалне самоуправе – скениран важећи оригинал
2. копија личне карте/пасоша овлаштеног лица у правном лицу – овјерена у јединици локалне самоуправе или код нотара, не старија од 30 дана од дана расписивања Јавног позива
 

у случају физичких лица:
1. рјешење/потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава – скениран оригинал потврде, издате најраније 1.1.2023.
2. копија личне карте/пасоша носиоца газдинства - овјерена у јединици локалне самоуправе или код нотара, не старија од 30 дана од дана расписивања Јавног позива

3. најмање једна важећа понуда од дистрибутера или произвођача за механизацију, опрему или алат који се набавља у оквиру Програма подршке која садржи:

податке неопходне за прецизну идентификацију Понуђача (најмање тачан назив, сједиште/адреса и порески број Понуђача)
податке за прецизну идентификацију предмета набавке (назив произвођача, тачан назив марке и типа производа, назив и специфична врста производа наведених у понуди)
спецификацију производа (година производње, технички параметри и стручне карактеристике које је навео произвођач)
цијене (јединична нето цијена, број артикала који се набављају, укупна нето цијена, ПДВ и бруто цијена; детаљна назнака појединачних цијена при куповини додатног прибора, те назнака уређаја којем припада/ју)
техничке услове куповине (обавезно: валуту понуде – период до кад важи понуда, од најмање 180 дана од затварања Јавног позива)
изјаву дистрибуитера/произвођача о мађарском поријеклу механизације, опреме и алата (потврђену документом – дакларација из тачке 4 овог члана - коју издаје Комора за привреду и индустрију Мађарске, која послује у земљи произвођача, а коју за Подносиоца пријаве обезбјеђује Понуђач)
Све цијене у понуди од дистрибутера регистрованих у БиХ треба да буду изражене у валути унутрашњег платног промета (БАМ). Све цијене у понуди од дистрибутера из иностранства треба да буду изражене у еврима (ЕУР).

4. декларација произвођача којом се доказује мађарско поријекло механизације, опреме и алата коју је овјерила Комора за привреду и индустрију Мађарске, а коју за Подносиоца пријаве обезбјеђује Понуђач (дистрибутер/произвођач)

5. доказ о регулисаном праву кориштења земљишта наведеног као Мјесто употребе механизације, опреме и алата у дијелу електронске апликације који се односи на Представљање пројекта (извод парцела из АПИФ-а издат најраније 1. јануара 2023. за подносиоце пријава регистроване у РПГ или извод из катастра, важечи уговор о закупу, концесији, изјава о уступању без накнаде и сл.)

6. Пријавни лист – документ с основним подацима и листом изјава Подносиоца пријаве који се генерише из ПОС система након завршетка попуњавања пријавног формулара који треба да буде одштампан, потписан од стране носиоца пољопривредног газдинства или од стране лица законски овлаштеног за заступање као на личној карти, те овјерен печатом (у случају правних лица и самосталних предузетника), с унесеним мјестом и датумом, скениран и приложен у ПОС систем за подношење и обраду пријава на јавне позиве, те реализацију пројеката

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder