Политика квалитета

 

Политика квалитета је саставни дио пословне политике Коморског система Републике Српске, заснива се на сталном побољшавању квалитета пословања и представља оквир за дефинисање Циљева квалитета.

Коморски систем Републике Српске чини Привредна комора Републике Српске са сједиштем у Бањалуци и пет подручних привредних комора: Бања Лука, Бијељина, Добој, Источно Сарајево и Требиње. 

Основни задатак Коморског система је затсупање привреде пред органима власти, посебно у припреми привредног законодавства, при доношењу мјера и механизама привредног система, економске политике и развојних политика. 
Подручне коморе подстичу развојне процесе на свом подручју, водећи рачуна о укупном развоју те циљевима и интересима привреде. 

Корисници услуга Коморског система су привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације које обављају дјелатност од заначаја за привреду.
Успостављањем система менаџмента квалитетом према стандарду ИСО 9001:2008, Коморски систем је усвојио кључне елементе Политике квалитета и опредјелио се за: 
 • Пружање услуга чланицама у другим заинтересованим корисницима
 • Промоција чланица у земљу и иностранству
 • Подршка прилагођавању привреде европским стандардима
 • Реализација програма стручног образовања
 • Пословно савјетовање и информисање
 • Стално праћење потреба привреде и у складу с тим прилагођавање врста, садржаја и квалитета услуга Коморе.
Систем менаџмента квалитетом Коморе је усмјерен на стално откривање недостатака у пословању и њихово отклањање доприносом свих запослених, те иновирање процеса рада и пословања. 

Коморски систем стално ће предвођен руководством, испуњавати потребе чланова ка унапређењу активности кроз: 
 • Поштовање закона, јавности рада, добре пословне праксе и начела пословног морала;
 • Развијање и његовање односа са пословним партнерима ради оставаривања заједничке користи и за добробит чланова Коморе;
 • Стварање и очување културе рада у којој ће сви запослени бити укључени у постизање пословних циљева, те мотивисани и награђени за свој допринос; 
 • Спровођење заштите на раду радника и унапређивање радних услова; 
 • Заштиту животне средине, као обавезу свих запослених; 
 • Повећање ефикасности и ефективности рада Коморе сталним преиспитивањем Политике квалитета, развоје система менаџмента квалитетом и унапређењем ефикасности ресурса и квалитета услуга. 

   

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 •   Članstvo u komori
 • infobiz slajder