Чланство у комори

 

Привредна комора Републике Српске основана је законом и представља невладину, самосталну, стручно-пословну организацију, независну и непрофитну јавно-правну асоцијацију привредних субјеката и привредних асоцијација са територије Републике Српске.

Чланови Привредне коморе Републике Српске, у складу са Законом о привреднoj комори, су сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну дјелатност на територији Републике Српске. 
Чланови могу бити и пословна и стручна удружења, интересне асоцијације, научно – истраживачке и образовне институције, савези, фондације, предузетиници, земљорадничке задруге и други субјекти који обављају дјелатност од значаја за привреду, ако покажу интерес за чланство у Комори.

Привредна комора као јавноправна институција, надлежна је за вршење јавних овлаштења, повјерених од државе и обављање послова од општег интереса и као таква не представља удружење које настаје и престаје слободном вољом грађана.

Заступајући интереса привреде, Комора је обавезана на вршење управних и других надлежности, због чега је, руководећи се разлозима цјелисходности, одређен и њен извор финансирања, као и услови организовања
 
Чланарина коју плаћају чланови Коморе обрачунава се на основу економске снаге одређеног члана Коморе. Одлуку о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате доноси Скупштина Коморе, с тим да чланарина за текућу годину не може бити већа од 0,05% укупног прихода који је члан Коморе остварио у претходној години.

Пословима Коморе управљају привредна друштва као њени чланови, преко својих представника, на принципу демократског одлучивања и узајамне одговорности.
У циљу квалитетнијег задовољавања потреба чланица и унапређења пословања Коморе, у јединственом коморском систему уведен је и сертификован систем управљања квалитетом у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001:2008.
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede