Usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o radu


Na 26. Posebnoj sjednici Narodne skupštine RS usvojeni su zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o radu koji stupaju na snagu 01.01.2022. godine.

11.01.2022.

Na 26. Posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojeni su  zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, te Zakona o radu koji stupaju na snagu 01.01.2022. godine:
 
•             Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak,
•             Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima,
•             Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
•             Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona komuinalnim taksama
•             Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu
 
Nove stope doprinosa i poreza na dohodak
 
Prvog januara 2022. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojim je stopa za zdravstveno osiguranje sa 12% snižena na 10,2%. Ostale stope doprinosa – za penzijsko i invalidsko osiguranje, za osiguranje od nezaposlenosti i za dječju zaštitu – ostaju na istom nivou, odnosno iznose 18,5%, 0,6% i 1,7%.
Izmjenama Zakona o porezu na dohodak stopa poreza na prihode od ličnih primanja je snižena sa 10% na 8%. Stopa od 10% ostaje za plaćanje poreza na prihod od samostalnih djelatnosti. Za prihode od autorskih prava, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka plaća se porez na dohodak po stopi od 13%.
Godišnji lični odbitak je sa 8.400 KM povećan na 12.000 KM.
Novi zakon donosi i novu definiciju poreske osnovice - poreska osnovica poreza na dohodak od ličnih primanja predstavlja zbir bruto ličnih primanja (plata, olakšice, skrivene isplate, korišćenje službenog vozila, pokloni, bonusi, nagrade i druge isplate ukoliko nisu oslobođene).
Na dohotke od ličnih primanja koji su ostvareni prije stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se odredbe zakona koji je bio na snazi poslednjeg dana u mjesecu za koji se isplaćuje dohodak od ličnih primanja.
 
Minimalna plata 590 KM
 
Vlada Republike Srpske, donošenjem Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu utvrdila je da minimalna plata u 2022. godini iznosi 590 KM.
Zakonom o radu propisano je da ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog, odluku o najnižoj plati donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj. Ekonomsko socijalni savjet Republike Srpske, na 64-toj redovnoj sjednici, održanoj dana 20.12.2021. godine, razmatrao je pitanje utvrđivanja prijedloga iznosa najniže plate u Republici Srpskoj za 2022. godinu i tom prilikom nije postignut konsenzus po tom pitanju.
 
Ukida se komunalna taksa za isticanje poslovnog imena
 
Izmjenama Zakona o komunalnim taksama ukinuta je komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama. Izmjene stupaju na snagu 01.01.2022. godine. Jedinice lokalne samouprave su u obavezi da svoje odluke prilagode izmjenama zakona.

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine